กองคลัง

กองคลัง

นายเชษฐา สมุทรจักร

หัวหน้าสำนักปลัด 

เบอร์โทร 081-7840572

นายณัฐพงษ์  โยวัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทร 095-8710275

 

นายเดชธนงค์ เดชมนต์

นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ เบอร์โทร 086-9164394

 

 

นางแสงดาว คำดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์โทร 098-6873496