กองคลัง

กองคลัง

นายสุรพงศ์ การินทร์ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 

 

 

 

นายณัฐพงษ์  โยวัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทร 095-8710275

 

 

 

 

 

 

 

       นายเดชธนงค์ เดชมนต์                                                                                                                  นางแสงดาว คำดี

นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน                                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ รักษาราชการแทน

        เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                         เจ้าพนักงานพัสดุ

     เบอร์โทร 086-9164394                                                                                                                  เบอร์โทร 098-6873496