กองคลัง

กองคลัง

นางนัยนา  แสวงผล 

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 081-5660850

 

นางจันทร์หอม  อุทธโยธา 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

เบอร์โทร

 

นายณัฐพงษ์  โยวัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทร 095-8710275

 

จ.ส.อ.วัฒนา  สุกันทอง 

เจ้าพนักงานพัสดุ 

เบอร์โทร